Tedarik Zinciri Yönetimi | e-MBA

Tedarik Z inci ri Yönetimi (TZY), bir ürün veya hizmet için müşteri talebini gerçekleştirmek amacıyla gerekli olan tüm yönetim faaliyetlerini içerir. Bu bağlamda, TZY işletme sınırlarını aşarak tedarik z inci rindeki tüm katılımcılar arasında ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi üzerine odaklanır. Bu nedenle, günümüzde TZY, yönetimin en zorlu alanlarından biridir. Bu ders, tedarik z inci rini, stratejik bir bakış açısıyla, tasarlamak, örgütlemek, yönetmek ve denetlemek için gerekli yönetim becerilerini ve araçlarını sağlayacaktır. Ders, öğrencilerin tedarik z inci rinin stratejik önemini anlamalarına, tedarik z inci ri performansını ölçmeleri ve optimize etmeleri için gerekli analitik becerileri edinmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bilişim teknolojilerinin (BT) tedarik z inci ri planlaması, optimizasyonu ve yürütülmesindeki rolü ve B2B, B2C ve işbirlikçi ticaret (c-ticaret) gibi modellerin TZY’nde kullanımı gösterilecektir.