İş Analitiği ve Araştırma Yöntemleri | e-MBA

Bu dersin amacı işletme ve yönetime ilişkin karar alma ve ortaya çıkan veya çıkacak olan problemlerin teşhisini çağdaş analitik yöntemlerle açıklamaktır. Birçok alanda olduğu gibi iş hayatı, ekonomik ve sosyal çevrede yaşanan hızlı ve engellenemeyen değişim sürecinde, isabetli ve hızlı karar alma ve sorgulama ihtiyacı artmıştır. Problemlere çözüm önerilerinden önce problemin teşhisi için sorgulama yetkinliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Doğru çözüm önerisi ve isabetli karar alma öncelikle problemin doğru teşhis edilmesiyle mümkündür. Karar alma sürecinde bilimsel, analitik veriye ve bilgiye dayalı bir karar vermenin yanı sıra sağduyu ile içgüdüsel kararlar almak  da bir yöntemdir.  Ancak büyük verilerin toplandığı günümüzde bu verilerin analizinde bilimsel ve analitik yöntemler kullanmak kaçınılmaz bir gerçektir.

 

Bilimsel bir araştırma sürecinin planlanması; ilk aşama olan literatür tarama ve problem tanımından başlayarak verilerin analizinden elde edilen sonuçların yorumlanmasına kadar olan süreçteki aşamaların planlanması. Araştırma sürecinde izlenecek yönteme (keşifsel, ilişkisel veya sebep sonuç bağlantısı), veri toplama ve analiz yöntemine karar vermek ve seçilen bu yöntemlere uygun olarak araştırmanın gerçekleşmesi için gereken temel bilgiler.

Araştırmanın modelini gösteren teorik çerçeveyi oluşturmak, modelde öne sürülen hipotezleri geliştirmek ve test etmek. Hipotezlerde yer verilen değişkenlerin ölçülebilmesi için operasyonel tanımlarını yapmak. İhtiyaç duyulan verileri anket veya deneysel yöntemlerle toplamak.Toplanan verileri çeşitli çağdaş yazılımlar, Excel ve SPSS vb. programlar kullanak analiz etmek ve araştıma problemine önerilenj çözümlerin geçerliliğini ve gerçekçiliğini kontrol etmek.  Öncelikle uygun olan çağdaş analitik ve istatistiksel analiz yöntemlerine karar vermek. Betimsel ve çıkarımsal  İstatistik yöntemleri uygulamak.